DEXC Glossary

Written By Duco Mansvelder (Super Administrator)

Updated at May 7th, 2024

This is a auto-generated Article of all your definitions within the glossary.

Glossary

This is a auto-generated Article of all your definitions within the glossary.

 • 2FA

  Twee Factor Authenticatie

 • ACL

  Access Control List

 • ACM

  Autoriteit Consument & Markt

 • ADN

  Assurantie Data Netwerk

 • AFCAR

  Alliance for the Freedom of Car Repair

 • AFD

  All Finance Datamodel

 • AFM

  Autoriteit Financiële Markten

 • AGL

  Analyseteam Gegevenskwaliteit Loonaangifteketen

 • AGL

  Analyseteam Gegevenskwaliteit Loonaangifteketen

 • AI

  Artificial Intelligence

 • AIO

  Aanvullende inkomensvoorziening ouderen

 • AISP

  Account Information Service Provider

 • ANW

  Algemene Nabestaandenwet

 • AOL

  Afnemers Overleg Loonaangifteketen

 • AOL

  Afnemers Overleg Loonaangifteketen

 • AOS

  AFD Online Samenstellen, een online tool waarmee productdefinities kunnen worden opgesteld.

 • AOW

  De AOW (Algemene Ouderdomswet) is een basispensioen voor mensen met de AOW-leeftijd.

 • AP

  Autoriteit Persoonsgegevens

 • API

  Application programming interface. Een middel waarmee computerprogramma's duidelijk maken hoe ze kunnen samenwerken / worden aangeroepen door de buitenwereld / andere computerprogramma's.

 • APK

  Algemene Periodieke Keuring

 • ASP

  Application Service Provider

 • ASPSP

  Account Servicing Payment Service Providers

 • ATOSI

  Assurantie Tussenpersoon Offerte Software Internet

 • ATR

  Adviescollege Toetsing Regeldruk

 • AVB

  Arbeidsverleden Beschikking

 • AVG

  Algemene Verordening Gegevensbescherming De Nederlandse versie van de GDPR

 • AVG

  Algemene Verordening Gegevensbescherming

 • AWR

  Algemene wet inzake rijksbelastingen

 • B2B

  Business-to-Business

 • B2C

  Business-to-Consumer

 • BAG

  Basisregistratie Adressen en Gebouwen

 • BC

  Businesscase

 • BCM

  Business Continuity Management

 • BEUC

  Bureau Européen des Unions de Consommateurs

 • BIO

  Baseline Informatiebeveiliging Overheid

 • BKR

  Bureau Krediet Registratie

 • BKWI

  Bureau Keteninformatisering Werk & Inkomen

 • BOC

  Beheer en Optimalisatie van Controles

 • BoF

  Bits Of Freedom

 • BRI

  Basis Registratie Inkomen

 • BRK

  Basisregistratie Kadaster

 • BRP

  Basis Registratie Personen

 • BRV

  Basisregistratie Voertuigen

 • BSN

  Burger Service Nummer

 • BSP

  Billing service provider Een dienstverlener die derden (bedrijven) toegang (routering) verschaft tot een access point. Ook het converteren van factuurformaten kan door BSP’s worden verzorgd.

 • BZK

  Het ministerie van Binnenlandse Zaken

 • CA

  Certification Authority

 • CAK

  Centraal Administratie Kantoor

 • CBA

  Consumenten Basis Administratie

 • CBS

  Centraal Bureau voor de Statistiek

 • CDDN

  Communicatie Data Diensten Nederland

 • CDL

  Consumentendata Leverancier

 • CDR

  Consumer Data Right - Australië

 • CGA

  Contactgroep Automatisering

 • CIS

  Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) is een stichting voor in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen en beheert gegevens die voor haar deelnemende verzekeraars van belang kunnen zijn.

 • CJIB

  Centraal Justitieel Incassobureau

 • CPS

  Certification Practice Statement

 • CRL

  Certification Revocation List

 • DBC

  Dutch Blockchain Coalition

 • DBI

  Digitale Bron Identiteit

 • DDMA

  Data Driven Marketing Association

 • DDTF

  Dutch Digital Trust Framework

 • DES

  Data Encryption Standard

 • DGA

  Data Governance Act. Directeur Groot Aandeelhouder

 • DIDs

  Gedecentraliseerde identifiers

 • DigiD

  DigiD is de Nederlandse oplossing voor het authentiseren van burgers die in willen loggen bij dienstverleners (overheid en semi-overheid) in het BSN-domein

 • DNB

  De Nederlandse Bank

 • DORA

  Digital Operational Resilience Act; de Verordening over digitale operationele weerbaarheid (DORA) brengt minimumvereisten voor de digitale weerbaarheid van financiële instellingen en stelt regels om de risico’s bij uitbestedingspartijen te beheersen.

 • DSC

  Data Sharing Coalition

 • DUO

  Dienst Uitvoering Onderwijs

 • DVB

  Digitaal Verzekeringsbericht

 • E-ABS

  Electronic Accounting and Business System is een geïntegreerd online systeem waarin makelaars, verzekeraars en expertisebureaus onderling communiceren en gegevens uitwisselen over polissen, schades en boekingen.

 • EBA

  European Banking Authority

 • EBSI

  European Blockchain Services Infrastructure

 • EC

  Europese Commissie

 • EDPB

  European Data Protection Board

 • EDPS

  European Data Protection Supervisor

 • EESSI

  Electronic Exchange of Social Security Information

 • e-factureren FULL

  de E-factuur wordt verzonden via een specifiek voor e-factureren ontwikkeld digitaal netwerk.

 • e-factuur

  Een factuur in een gestandaardiseerd machineleesbaar (XML) formaat.

 • EG

  Europese Gemeenschap

 • eHerkenning

  Een afsprakenstelsel tussen overheid en bedrijven. eHerkenning is in Nederland de standaard voor veilig inloggen namens een organisatie bij zowel overheden als bedrijven.

 • eIDAS

  Electronic Identification Authentication and trust Services. Dit is een Europese verordening "betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt"

 • EIOPA

  European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA)

 • EPS

  De Stichting Efficiënte Processen Schadeverzekeraars (Stichting EPS of SEPS) heeft tot doel efficiency voordelen te behalen voor schadeverzekeraars op gebieden waar de concurrentiële verhoudingen tussen de verschillende maatschappijen niet wordt beïnvloed.

 • ESSIF

  European Self-Sovereign Identity Framework

 • ETD

  Elektronische toegangsdiensten

 • EU

  Europese Unie

 • FTP

  Filetransfer Protocol

 • GA

  Gevolmachtigde Agent

 • GDPR

  Een Europese verordening; de "General Data Protection Regulation". De verordening is vanaf 25 mei 2018 van toepassing.

 • GDPR

  General Data Protection Regulation

 • GPA

  Geautomatiseerde Pensioenaangiftes

 • GRS

  GIM Resultaten Service

 • HDN

  Hypotheken Data Netwerk

 • HIP

  HippoLine Insurance Platform (HIP) is een oplossing voor managementinformatie voor klanten van ANVA.

 • HTTP

  Hypertext Transfer Protocol

 • HTTPS

  HyperText Transfer Protocol Secure

 • I&A

  Identificatie & Authenticatie

 • IBAN

  International Bank Account Number

 • ICPEN

  International Consumers Protection and Enforcement Network

 • ICT

  Informatie en Communicatie Techniek

 • ICTU

  ICT Uitvoeringsorganisatie

 • iDIN

  Identificeren Inloggen

 • IDS

  International Data Spaces

 • IDSA

  International Data Spaces Association

 • IHP

  Inhoudingsplichtigen

 • IKV

  Inkomstenverhouding

 • IMAP

  Internet Message Access Protocol

 • IoT

  Internet of Things

 • IP

  Internet Protocol

 • IPEN

  Internet Privacy Engineering Initiative

 • IRA

  Individuele Reactie Afhandeling

 • IRMA

  I Reveal My Attributes, een techniek waarmee een persoon alleen die persoonlijke gegevens hoeft te delen die op dat moment relevant zijn ter controle

 • ISO

  International Organization for Standardization

 • Itsme

  Itsme is een Belgische variant van DigiD

 • IV

  Informatievoorziening

 • JPEG

  Joint Photographic Expert Group

 • JPG

  Joint Photographic Expert Group

 • JSON

  JavaScript Object Notation

 • Kardinaliteit

  In de context van gegevensstandaarden verwijst "kardinaliteit" naar de eigenschap die aangeeft hoeveel keer een bepaald gegevenselement kan voorkomen in een bericht.

 • Kifid

  Klachten Instituut Financiële Dienstverlening

 • KvK

  Kamer van Koophandel

 • KYC

  Know Your Customer principe

 • LAK

  LAK is een accroniem voor “Loonaangifteketen”; partijen (zoals werkgevers) die loon of een uitkering betalen aan ontvangers (b.v. werknemers) geven periodiek een set aan gedefinieerde salarisgegevens door aan de Belastingdienst. Deze gegevens worden geregistreerd in de "UWV-Polisadministratie". Het UWV en een aantal andere organisaties waaronder Pensioenuitvoerders kunnen op basis van wetgeving over deze gegevens of een deel daarvan beschikken.

 • LAK

  Loonaangifteketen

 • LBIO

  Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen

 • LDAP

  Lightweight Directory Access Protocol

 • machineleesbaar

  Bestanden met een zodanige structuur dat softwaretoepassingen gemakkelijk specifieke gegevens in het document kunnen identificeren, herkennen en extraheren, bijvoorbeeld JSON, XML en CSV.

 • MFA

  Multi Factor Authenticatie

 • MIT

  Massachusetts Institute for Technology

 • MKBA

  Maatschappelijke kosten-batenanalyse

 • MOB

  Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer

 • MPO

  MijnPensioenoverzicht

 • MVO

  Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

 • NCSC

  Nationaal Cyber Security Centrum (voorheen GOVCERT.NL)

 • NEN

  Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut

 • NLCIUS

  Nederlandse UBL standaard. De versie van CIUS die wordt gebruikt binnen de Nederlandse markt.

 • NLX

  NLX is een open source peer-to-peer systeem dat federatieve authenticatie, veilige verbindingen en protocollering mogelijk maakt in een grootschalig, dynamisch API-ecosysteem met veel organisaties

 • NORA

  Nederlandse Overheid Referentie Architectuur.

 • NVB

  Nederlandse Vereniging van Banken

 • OAuth

  Een open standaard voor Authorization.

 • OBS

  Ockto Brondata Service

 • OIDC

  OpenID Connect[1] is een standaard die beschrijft hoe gebruikers federatief kunnen inloggen.

 • OSI

  Open Systems Interconnection

 • OSWO

  Ondersteuning Software Ontwikkelaars

 • PDEC

  Personal Data Ecosystem Consortium

 • PDM

  Personal Data Management

 • PDS

  Personal Data Storage

 • PDW

  Personal Data Wallets

 • PEPPOL

  Pan-European Public Procurement Online.

 • PET

  Privacy enhancing technologies

 • PGB

  Persoons Gebonden Budget

 • PGO

  Persoonlijke Gezondheidsomgeving

 • PI-lab

  Privacy & Identity Lab

 • PIM

  Persoonlijke Identiteit Manager

 • PIMS

  Personal Information Management Systems

 • PIN

  Personal Identification Number

 • PISP

  Payment Initiation Service Provider

 • PKCS

  Public Key Cryptography Standards

 • PKI

  Public Key Infrastructure

 • PKIoverheid

  PKIoverheid is de Public Key Infrastructure (PKI) van de Nederlandse overheid.

 • PKIX

  Public Key Infrastructure X.509

 • PLDN

  Platform Linked Data Nederland

 • POP

  Post Office Protocol

 • PSD

  Payment Service Directive

 • PSD2

  Payment Service Directive 2. Europese richtlijn voor betalingsverkeer van consumenten en bedrijven. Maakt het derde partijen mogelijk om bij banken opgeslagen transactiegegevens, met toestemming van de bankrekeninghouder, te gebruiken (verwerken).

 • PSP

  Payment Service Provider

 • PSU

  Payment Service Users

 • PUIV

  Programma Uniforme Inrichting Volmachtketen.

 • Q&A

  Question & Answer

 • QTSP

  Qualified Trust Service Provider

 • RA

  Registration Authority

 • RDW

  Rijksdienst Wegverkeer

 • REST

  Representational State Transfer

 • RFC

  Request For Comment

 • RINIS

  Stichting Routerings Instituut (Inter)Nationale Informatiestromen

 • ROG

  Regie Op Gegevens

 • ROPG

  Regie Op Persoonsgegevens

 • RSA

  Rivest, Shamir & Adleman

 • RTS

  Regulatory Technical Standards

 • RvIG

  Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

 • RvS

  Raad van State

 • SAML

  Security Assertion Markup Language (SAML) is een standaard die beschrijft hoe gebruikers federatief kunnen inloggen.

 • SCA

  Strong Customer Authentication

 • SDG

  Single Digital Gateway

 • SEPA

  Single Euro Payments Area

 • SEPS

  De Stichting Efficiënte Processen Schadeverzekeraars (Stichting EPS of SEPS) heeft tot doel efficiency voordelen te behalen voor schadeverzekeraars op gebieden waar de concurrentiële verhoudingen tussen de verschillende maatschappijen niet wordt beïnvloed.

 • SHA-2

  Secure Hash Algorithm-2

 • SI

  Simplerinvoicing

 • Simplerinvoicing

  Nederlands netwerk voor de uitwisseling van e-facturen (Simplerinvoicing.org) gebaseerd op PEPPOL en als e-factuurstandaard SI-UBL gebruikt.

 • Single Sign On

  Single Sign On (SSO) is een functie waardoor een authenticatie van een gebruiker wordt hergebruikt, waardoor deze gebruiker niet opnieuw hoeft in te loggen.

 • SI-UBL

  Subset van UBL gebaseerd op de Nederlandse UBL-standaard NLCIUS

 • SKP

  SIVI Koppelingsprotocol

 • SLA

  Service Level Agreement

 • S/MIME

  Secure Multipurpose Internet Mail Extensions

 • SMS

  Short Message Service

 • SMTP

  Simple Mail Transfer Protocol

 • SOAP

  Simple Object Access Protocol

 • S-OTP

  Secure On-Board Telematics Platform

 • SPR

  Stichting Pensioenregister

 • SSI

  SSI is een digitale identiteit waarbij de gebruiker en diens privacy centraal staat.

 • SSL

  Secure Sockets Layer

 • SSO

  Single Sign On (SSO) is een functie waardoor een authenticatie van een gebruiker wordt hergebruikt, waardoor deze gebruiker niet opnieuw hoeft in te loggen.

 • STP

  Straight Through Processing; de elektronische verwerking van processen waarbij de elkaar opvolgende administratieve handelingen plaatsvinden met zo min mogelijk menselijke tussenkomst.

 • SUWI

  Structuur Uitvoeringsorganisaties Werk en Inkomen

 • SV

  Sociale Verzekeringen

 • SVB

  Sociale Verzekeringsbank

 • SWO

  Softwareontwikkelaar

 • SZW

  Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Taxonomie

  In een taxonomie worden gegevens, hun definitie en hun onderlinge samenhang gedefinieerd, inclusief de eisen die daarop van toepassing zijn.

 • TCP

  Transmission Control Protocol

 • TLS

  Transport Layer Security

 • TNO

  Nederlandsche Centrale Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek

 • TPP

  Third Party provider

 • TTP

  Trusted Third Party

 • UAVG

  Uitvoeringswet AVG

 • UBL

  Universal Business Language

 • UBO

  Ultimate Beneficial Owners, oftewel uiteindelijk belanghebbenden

 • UDDI

  Universal Description, Discovery and Integration, kortweg UDDI, is een op XML gebaseerd register voor bedrijven, waarmee het mogelijk is voor deze bedrijven om zichzelf en de diensten die ze leveren, via het Internet te presenteren. Wikipedia (NL)

 • UMA

  User Management Access (UMA) is een standaard waarmee gebruikers toegang tot bepaalde gegevens kunnen geven aan andere gebruikers.

 • UPA

  Uniforme Pensioenaangifte

 • UPA

  UWV Personen Administratie

 • UWV

  Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen

 • VIA

  Vooraf ingevulde Aangifte Inkomensheffing

 • vID

  Virtueel identiteitsbewijs

 • VLZ

  Wet Verlenging Loondoorbetalingsverplichting bij Ziekte

 • VPI

  Samenwerkingsverband van verzekeraars voor het ontwikkelen en beheren van een gezamenlijk platform voor de hosting van services en het maken van gezamenlijke afspraken met systeemhuizen / software ontwikkelaars.

 • VU

  Vervolg Uitkering WGA (uitsluitend van toepassing bij wia)

 • VvE

  Vereniging van Eigenaren

 • W3C

  World Wide Web Consortium

 • Wabb

  Wet algemene bepalingen Burgerservicenummer

 • Wabvpz

  Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg

 • WAMCA

  Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie

 • WAO

  Wet op de ArbeidsOngeschiktheidsverzekering

 • WDO

  Wet Digitale Overheid

 • Wegiz

  Wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

 • Wet MOT

  Wet melding ongebruikelijke transactie

 • WGA

  Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (uitsluitend van toepassing bij WIA)

 • WGBO

  Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst

 • WIA

  Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

 • WID

  Wet op de Identificatieplicht

 • WRR

  Wetenschappelijke Raad Regeringsbeleid

 • WSDL

  Web Services Description Language

 • WTP

  Wet Toekomst Pensioenen

 • WW

  Werkloosheidswet

 • Wwft

  Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

 • XBRL

  XML Business Report Language

 • XML

  Extensible Markup Language

 • ZZP

  Zelfstandige Zonder Personeel